Download bovenstaande foto

 

Mobieltje onder riooldeksel bij de gemeente Laarbeek

 

Breda Mei 2004; De gemeente Laarbeek is een middelgrote gemeente met 22.OOO inwoners. Laarbeek bestaat uit de drie voormalige gemeenten Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout met haar kerkdorp Mariahout. Laarbeek ligt in een prachtige groene omgeving in de provincie Noord-Brabant.In het kader van het integraal rioleringsplan , werd er bij de gemeente recent een “Draadloos Overstort Systeem” in bedrijf genomen. Hierbij werden er op verschillende overstort locaties monitoring systemen voorzien. Opvallend aan het concept is dat er geen stroom en geen telefoonkabel nodig is. Het systeem werkt op basis van SMS en is batterijgestuurd. Bij het overstorten wordt er elk uur een SMS bericht verstuurd. In dit bericht zitten 60 meetwaardes van het overgestort niveau van het afgelopen uur geïntegreerd. Deze berichten worden opgevangen door een bijhorend beheerssysteem en meteen vertaald naar sprekende grafieken. Bovendien genereert het systeem automatisch de nodige rapportages, conform de voorschriften van de Commissie Integraal Waterbeheer ( CIW ). Het draadloos overstort registratie systeem werd ontwikkeld door CimPro , in samenwerking met Van der Linden Pomptechniek uit Den Bosch.

 

Overstort bij gemeentes

 

Onder normale omstandigheden wordt regen- en afvalwater via het rioolstelsel afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie. Bij hevige regenval echter is daarvoor de capaciteit van de riolering niet voldoende. Vanuit overstortputten stroomt dan een deel van het afvalwater, verdund met regenwater, weg naar het oppervlaktewater. Na elke overstorting is het oppervlaktewater daardoor bepaalde tijd min of meer vervuild. Dat kan problemen opleveren bij het gebruik van dit water, bijvoorbeeld als drinkwater voor vee.Er bestaat derhalve grote behoefte aan duidelijkheid omtrent de omvang van het probleem.De waterbeheerder heeft meer belang bij het verkrijgen van inzicht in de effecten van riooloverstorten op de waterkwaliteit , terwijl de rioolbeheerder meer belang heeft bij het verkrijgen van inzicht in het functioneren van het rioolsysteem. Met overstortmonitoring krijgt men inzicht in de locatie, het tijdstip, de frequentie en de duur van de overstorting. Op deze wijze kan men het functioneren van het riooloverstorten verfijnen , en worden probleemsituaties in beeld gebracht.

 

Draadloos Overstort Registratie Systeem

 

Het draadloos overstortsysteem bestaat uit een analoge meetopnemer , en een eFlow® transmitter. Dit alles wordt geïnstalleerd onder het putdeksel van de locatie welke dient gemonitord te worden. Verder wordt er nog een vlotterschakelaar voorzien, welke het ogenblik waarop het overstorten start exact kan detecteren. De constructie laat toe om de hoogte waarop deze vlotter gemonteerd wordt nauwkeurig in te stellen. Gedurende het overstorten wordt er elke minuut een meetwaarde opgeslagen in de eFlow® transmitter. Na één uur , wordt er een SMS bericht verstuurd met de laatste 60 meetwaardes. Het eFlow® systeem is compleet batterijgestuurd. De batterij voorziet tevens de analoge sensor en de vlotterschakelaar van stroom. Het ganse systeem werkt gedurende 5 jaar op één batterij, gebaseerd op 10 overstorten per jaar.

 

Beheerssysteem

 

Met het bijhorende beheerssysteem worden de SMS berichten opgevangen , en meteen geregistreerd in de historische database. Voor elke overstort locatie kan men apart de drempelbreedte , drempelhoogte , en overlaatcoëfficiënt instellen om de overstort niveau’s om te rekenen naar overstort volumes. Op ieder ogenblik kan men de toestand van het stelsel opvragen. Op overzichtspagina’s wordt weergegeven welke overstort locaties actief zijn. Verder heeft men toegang tot trendgrafieken, welke een grafische voorstelling geven van het overgestort volume. De Commissie Integraal Waterbeheer geeft aan dat volgende gegevens dienen geregistreerd te worden: het aantal overstortingen , duur per overstorting , “theoretisch” overstortvolume ( grove schatting ) , en het waterstandsverloop ten opzichte van de drempelhoogte. Dit alles dient bij te worden gehouden in een logboek. Het beheersysteem ondersteund alle bovenstaande functionaliteiten , op een volledig geautomatiseerde wijze. Om de uitwisseling van meetgegevens te vereenvoudigen voorziet het beheerssysteem ook dat bij het loggen van meetgegevens het CIW-uitwisselingsformaat wordt gehandhaafd. Hierdoor kan de gemeente de nodige rapportages volledig elektronisch toeleveren aan het waterschap. Het beheerssysteem is zowel beschikbaar als een PC gebaseerde oplossing , dan als een dienst op internet. Hierbij worden de berichten opgevangen door een centrale server , en is de informatie meteen online beschikbaar op internet.

 

Voordelen

 

Met bovenstaande technologie kan de gemeente veel vlugger beschikken over de relevante gegevens. Alternatieve oplossingen met een ingebouwde datalogger hebben het nadeel dat de gemeente regelmatig de verschillende overstortlocaties moet langs gaan , om de dataloggers uit te lezen. Dit is niet alleen arbeidsintensief maar bovendien wordt dit meestal slechts één maal per jaar uitgevoerd. Met het volledige geautomatiseerde systeem wordt de data in real-time aangeleverd. Hierbij kan de gemeente veel sneller maatregelen treffen om het overstorten beter te beheersen. Landbouwers kunnen onmiddellijk gewaarschuwd worden dat er een potentieel probleem zou kunnen zijn bij het drinkwater voor vee in de komende dagen. Verder is het installeren van het systeem onder het putdeksel zeer belangrijk tegen de vandaalbestendigheid van het concept. Alternatieven waarbij er elektronica dient geïnstalleerd te worden in de nabijheid van het putdeksel zijn zeer gevoelig voor vernieling door potentiële vandalen. Het compleet draadloos functioneren maakt het geheel ook zeer gebruiksvriendelijk naar montage en onderhoud toe. Bovendien kan de informatie compleet elektronisch aangeleverd worden aan het waterschap wat een aanzienlijke tijdsbesparing met zich brengt. Vandaag dient de gemeente deze gegevens dikwijls zelf samen te stellen door verschillende informatie bronnen te integreren in één document. Ook het verwerkingsproces bij het waterschap wordt vele malen eenvoudiger waardoor de gemeente eventueel kan beloond worden dmv bonussen. Naast het loggen van overstortgegevens kan men eventueel andere gegevens monitoren , zoals aanwezige zuurstof , stikstof , zwavelwaterstof .. wat meestal een indicatie is van illegale lozingen. Door het online monitoren van deze concentraties kunnen potentiële vervuilers veel sneller worden opgespoord. Dit komt eveneens de werking van de waterzuivering ten goede. Zeer hoge concentraties afvalstoffen kunnen de biologische werking van een waterzuivering benadelen , en in het slechtste geval zelfs compleet vernietigen.

 

Conclusie

 

Het draadloos overstort systeem is een innovatief concept , welke voorziet in een complete oplossing van een acuut probleem bij gemeentes. Dank zij een volledig geautomatiseerd systeem kan de gemeente sneller en beter inzicht krijgen in de werking van het overstortstelsel. Dit resulteert in een beter beheer waarbij probleemsituaties vlugger worden in beeld gebracht. Op deze wijze vermijdt de gemeente dikwijls zeer dure investeringen in bijkomende randvoorzieningen en wordt het bestaande stelsel beter benut.

 

CimPro

 

CimPro BV is leverancier van open besturingssystemen, bestaande uit goed integreerbare standaardproducten, gebaseerd op industriële standaarden. Een toenemend aantal leveranciers van industriële besturingssystemen conformeert zich aan deze standaarden. Hierdoor zijn steeds meer producten van verschillende fabrikaten onderling uitwisselbaar CimPro levert hard- en software, consultancy, opleidingen, technische ondersteuning en after sales. Voor de telemetriemarkt biedt het bedrijf totaaloplossingen gebaseerd op open telemetriesystemen en beheerssystemen gebaseerd op Intranet Servers. Voor de realisatie van projecten werkt het bedrijf samen met verschillende door CimPro gekwalificeerde integratoren.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

De heer Marcel Laes, General Manager CimPro BV
Smederijstraat 2, 4814 DB Breda
Postbus 3196, 4800 DD Breda

 

Telefoon 076 - 531 77 88
Fax 076 - 531 77 99
E-mail mlaes@cimpro.com
Web www.emetering.biz