Download bovenstaande foto

 

Open Telemetriesystemen veroveren de markt

Ook telemetriesystemen ontsnappen niet aan de nieuwe industriële trend waarbij
gesloten systemen van bestaande fabrikanten vervangen worden door open systemen
welke makkelijk kunnen geïntegreerd worden in bestaande automatiseringsconcepten.
Nieuwe technologieën zoals Internet/Intranet zullen ook in de telemetriewereld
méér en méér ingang vinden.
Wat zijn de voordelen voor de gebruiker? Wat brengt de toekomst?

Open besturingssystemen

Open besturingssystemen staan momenteel volop in de belangstelling. De systemen
bestaan uit goed integreerbare standaardproducten, gebaseerd op industriële standaarden.
Een toenemend aantal leveranciers van industriële besturingssystemen conformeert zich
aan deze standaarden. Hierdoor zijn steeds meer produkten van verschillende fabrikaten
onderling uitwisselbaar. Eindgebruikers zijn zodoende minder merkgebonden en kunnen
gemakkelijker overstappen naar een ander merk met behoud van gedane investeringen.

Open Telemetriesystemen

Telemetriesystemen worden ingezet voor de communicatie met onbemande stations, zoals bij waterschappen, (riool)waterzuiveringen, waterleidingbedrijven en nutsbedrijven. Een open telemetriesysteem is opgebouwd rond drie standaardcomponenten. De onderstations, de beheerssystemen en het Intranet/ Internet. Voor het opnemen van het meetgegevens worden één of meerdere onderstations geplaatst op de verschillende locaties. De standaarden waaraan deze onderstations zich conformeren, zijn de communicatieprotocollen Modbus, Profibus en andere veldbussen. Voor de beheerssystemen zijn de ingeburgerde standaarden Windows 95/NT , Ethernet en TCP/IP. Voor de communicatie met één of meerdere gebruikers wordt méér en méér gebruik gemaakt van Intranet/Internet. Hier worden de beheerssystemen online gekoppeld aan bestaande produkten van Microsoft, Sun en Netscape. Deze zijn gebaseerd op wijdverspreide standaarden zoals Java, ActiveX. Dankzij het gebruik van deze drie standaardcomponenten kunnen produkten van verschillende fabrikanten geïntegreerd worden voor zover deze voldoen aan de genoemde standaarden.

Open onderstations

De open onderstations worden ingezet voor de bediening van onbemande stations. Op elk onderstation zijn standaard vijf communicatiepoorten aanwezig. Hiermee is lokale communicatie mogelijk met printers, tekstdisplays of regelaars en communicatie op afstand via een modem met andere onderstationsystemen of beheerssystemen. In alarmsituaties belt het onderstation oproepsystemen, zoals semafoon, semascript en GSM, om boodschappen draadloos door te sturen. In tegenstelling tot een PLC (vrij programmeerbare besturing) kan het besturingsprogramma in een onderstation eenvoudig gewijzigd worden via een normale telefoonlijn. Eén telefoonlijn volstaat voor de overdracht van gegevens of het aanpassen van programma's. Het onderstation kan gedurende enkele dagen gegevens opslaan tot meer dan 100.000 waarden. Op elke communicatiepoort kunnen verschillende protocollen ingesteld worden. Standaard wordt het Modbus protocol gebruikt. Dit protocol is ook ingebouwd in veel andere systemen, waaronder regelaars en PLC's. Als communicatiemedium kan gebruik gemaakt worden van conventionele telefoonlijnen, ISDN-lijnen of satellietcommunicatie. Omdat ook communicatie mogelijk is via GSM, kunnen er ook gegevens geregistreerd worden op plaatsen waar geen vaste telefoonlijnen beschikbaar zijn.

Beheerssystemen

De beheersystemen bij open telemetriesystemen zijn gebaseerd op zogenaamde SCADA systemen. SCADA staat voor Supervisory Control And Data Aquistion Software. SCADA-software verzorgt de visualisatie van de besturing van processen. Telemetrieprocessen worden bestuurd door elektronische componenten zoals onderstations of Data Loggers. De signalen die deze elementen afgeven worden via een telefoonlijn weliswaar opgevangen, maar zijn door proces operators niet zonder meer juist te interpreteren. SCADA-software, vertaalt de signalen ogenblikkelijk in sprekende beelden.

SCADA software is gebaseerd op een unieke architectuur die produktieprocessen koppelt aan managementsystemen zodat een geïntegreerd geheel ontstaat . Deze architectuur is gekend in de computerindustrie als een client/server configuratie. Het biedt organisaties de mogelijkheid in de loop van een aantal jaren te groeien naar een volledige integratie tussen produktie- en controleprocessen en management. Basiselement is de monitoring-functie van een SCADA systeem, waarmee verschillende onderstations worden uitgelezen. In een volgende fase kunnen meerdere SCADA Nodes verschillende onderstations uitlezen. Deze informatie kan via een lokaal netwerk geïntegreerd worden op een of meerdere PC's, waar SCADA Views een beeld geven van de toestand van de processen.

SCADA systemen zijn volledig object georiënteerd, wat de snelheid van ontwikkelen van applicaties enorm vergroot. Bij de software wordt een volledige bibliotheek vol procescomponenten, zoals kleppen, pompen en motoren geleverd. Deze kunnen worden gebruikt bij de visualisatie van processen. De bibliotheek is overigens makkelijk uit te breiden met eigen objecten. De objecten kunnen als plaatje en een scherm worden opgenomen. alleen de koppeling met het ondergelegen onderstation dient dan nog te worden aangepast. Wijzigingen in een "moeder-object" worden automatisch doorgevoerd bij de "dochter-objecten". Deze eigenschap van objecttechnologie maakt het onderhoud aan SCADA-applicaties belangrijk eenvoudiger en dus goedkoper.

Omdat op hetzelfde moment meerdere onderstions belangrijke informatie kunnen afgeven, is het belang van een snel, multitasking-platform voor SCADA-software erg groot. De moderne systemen maken dan ook gebruik van de meest moderne 32 bit, preemptive besturingssystemen zoals Windows NT en Windows 95 .

Intranet Servers

Ook industriële productiebedrijven maken steeds meer gebruik van Internet en Intranet. Een Intranet maakt het mogelijk om informatie binnen het eigen lokale netwerk ter beschikking te stellen en op te vragen via Internet-browsers. Desgewenst is deze informatie ook via een Website en het Internet openbaar te maken aan derden. De voordelen liggen voor de hand. Met een standaard Windows PC of een Apple Macintosh is het mogelijk relevante procesinformatie op te vragen. Het is daarbij niet nodig dat op deze systemen een SCADA applicatie geïnstalleerd is. Een Microsoft Explorer of Netscape Navigator is voldoende. Op de SCADA systemen dient een eenvoudige plug-in geïnstalleerd te zijn. Deze software dient als interface tussen SCADA en de browser.

Deze werkwijze biedt een schaalbare oplossing. Op een enkel SCADA systeem is deze technologie reeds bruikbaar. Een eenvoudige netwerkkabel maakt het dan mogelijk om een willekeurige PC toegang te bieden tot de SCADA-informatie. Een dergelijke configuratie is eenvoudig uit te breiden tot een volwaardige client/server-oplossing door gebruik te maken van een Intranet -server. In een volgende stap kan de SCADA-informatie ook via Internet beschikbaar worden gesteld via een modemverbinding of door middel van ISDN-lijnen. Elke PC-gebruiker kan dan door middel van een Internet-browser contact zoeken met de Intranetserver.

Gevaren van Internet

Bedrijven bezinnen zich momenteel hoe ver men hier in dient te gaan. Toepassingen voor
onderhoudspersoneel, management enz. zijn vandaag erg makkelijk te realiseren.
De grote gevaren zijn de beveiliging van de gegevens. Dit is niet uitsluitend het
probleem van productiebedrijven maar ook van banken, financiële instellingen enz.
Kortweg, iedereen die vertrouwelijke gegevens ter beschikking stelt via het wereldwijde
Internet. De kans dat bedrijven processen op het Internet zullen plaatsen is dan ook
vrij klein. Binnen de productieomgeving zullen lokale Intranet-Servers worden gebruikt.
Mobiele gebruikers zullen eveneens inbellen op het lokale Intranet. De Intranet-Server
zal dan terugbellen naar de mobiele gebruiker zodat hierdoor een "defacto"
beveiligingsmethode is ingebouwd. Ook nieuwe toepassingen zullen ontstaan voor nieuwe
gebruikers.

Toekomstig Internet krijgt nieuwe toepassingen

De veelzijdige toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe technologie wordt nog maar
gedeeltelijk benut. In de toekomst zal er steeds meer dynamische informatie via Internet
doorgegeven worden. Internetgebruikers kunnen dan 'live' bijvoorbeeld hun energieverbruik
bekijken. Bedrijven kunnen wereldwijd tankvoorraden, waterstanden, bedrijfsurentellers
of inbraakalarmen bekijken. Als een nieuwe vorm van dienstverlening zullen leveranciers
dit soort technische informatie, al dan niet tegen betaling, aanbieden aan klanten.
Via zogenaamde intelligente meetsystemen worden gegevens bij de aanbieder opgehaald
en beschikbaar gesteld op Internet.

Transport van technische gegevens

Meetwaarden variëren continu. Om deze op Internet aan te kunnen bieden, zijn bij de
informatiebron goedkope data-opslagsystemen nodig. Hiervoor dienen intelligente
meetsystemen. Deze meten het gewenste signaal en registreren de bijbehorende
meetwaarden. Een overkoepelend beheerssysteem maakt op vaste tijdstippen verbinding
met deze intelligente meetsystemen via het openbare telefoonnet.
De opgeslagen meetwaarden worden vervolgens doorgestuurd en komen onmiddellijk
beschikbaar op Internet. In urgente gevallen, zoals bij storingen, kan het
meetsysteem overkoepelend beheerssysteem ook zelf opbellen. Door in te loggen op
Internet, kan de Internetgebruiker vervolgens alle zo verkregen gegevens bekijken
en analyseren. De gebruiker heeft slechts een PC, modem en webbrowser nodig.
Voor de bescherming van vertrouwelijke gegevens moet de gebruiker
beschikken over een calculator, zoals bij het telebankieren of een SMART CARD.

Energieverbruik

Eind 1997 werd de energiemarkt geliberaliseerd. Lokale energiebedrijven mogen dan in heel
Europa energie aanbieden. Door bij een klant een intelligente meetsystemen te plaatsen, kan
het energiebedrijf tijdens piekuren veel energie gebruikende apparatuur uitschakelen.
Hierdoor betaalt de klant een lager tarief. In de daluren, zullen de energiebedrijven extra
lage tarieven aanbieden. De klant kan hiervan gebruik maken, door via Internet bepaalde
parameters in te stellen. Vanuit het hoofdkantoor van het energiebedrijf zal dan juist
bepaalde apparatuur ingeschakeld worden. Daarnaast kan de klant continu zijn
energieverbruik volgen via Internet en kan hij historische gegevens bekijken.

Tankopslagsystemen

In diverse productiebedrijven is de levertijd van grondstoffen zeer belangrijk. Het niet
tijdig beschikken over de noodzakelijke grondstoffen, kan immers productiestilstand tot
gevolg hebben. Leveranciers van grondstoffen kunnen door de nieuwe mogelijkheden van
Internet, een nog betere service bieden aan hun afnemers. Als voorraadtanks bij hun
afnemers worden uitgerust met intelligente meetsystemen, die de tankinhoud meten en
registreren, kan de leverancier van de grondstoffen automatisch een melding krijgen
dat bijvullen noodzakelijk is. Door het analyseren van trends in het grondstofverbruik,
kan bovendien rekening gehouden worden met seizoensinvloeden.

Waterstanden

Nederland is een land van water. Soms zelfs van te veel water, zoals tijdens de watersnood
in 1995 toen diverse dijkgebieden in Nederland onder water stonden. Om waterstanden zo
goed mogelijk te reguleren zijn sluizen en stuwen nodig. Deze moeten tijdig en volgens
bepaalde procedures open en dicht gezet worden. In een volledig geautomatiseerd concept
worden alle waterniveaus, standen van sluizen en waterdebieten gemeten met intelligente
meetsystemen. Het open en dicht zetten van de sluizen en stuwen gaat dan automatisch.
Bij overschrijding van alarmgrenzen moet direct een signaal gegeven worden aan het
beheerssysteem. Alle actuele informatie is rechtstreeks beschikbaar op Internet.
Overheidsinstellingen, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en politiediensten, kunnen deze
informatie analyseren en de zonodig direct preventieve maatregelen treffen.


CimPro BV

CimPro BV is leverancier van open besturingssystemen. Deze systemen bestaan uit goed
integreerbare standaardproducten, gebaseerd op industriële standaarden. Een toenemend
aantal leveranciers van industriële besturingssystemen conformeert zich aan deze standaarden.
Hierdoor zijn steeds meer produkten van verschillende fabrikaten onderling uitwisselbaar
CimPro levert de hard- en software, consultancy, opleidingen, technische ondersteuning
en after sales. Voor de telemetriemarkt biedt het bedrijf totaaloplossingen gebaseerd
op het T-Box systeem en het beheerssysteem op afstand Wizcon 7 met de Intranet/ Internet
interface Wizcon voor Internet . Voor de realisatie van projecten werkt het bedrijf samen
met verschillende door CimPro gekwalificeerde integratoren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer Ing. Angel Schneiderberg, Account manager CimPro BV
Smederijstraat 2, 4814 DB Breda
Postbus 3196, 4800 DD Breda
Nederland

Telefoon (076) 531 77 88
Fax (076) 531 77 99
E-Mail info@cimpro.com
Web www.cimpro.com